Allmänna villkor: Modigo AB

1.       Inledande bestämmelser

 • Dessa Allmänna villkor (Allmänna villkor) gäller för samtliga tjänster som Modigo AB, orgnr 559042-3504 (Modigo) tillhandahåller i form av psykologiska och psykiatriska tjänster samt att genomföra neuropsykiatriska utredningar och behandlingar (Tjänsterna).
 • Tjänsterna är inte till för att användas vid situationer som kräver akut sjukvård. I sådana situationer ska den allmänna vården anlitas genom att ringa SOS Alarm eller omedelbart uppsöka akutmottagning vid närmaste sjukhus.
 • Kunden/patienten (Kunden) har muntligen eller skriftligen (via Modigos websida) beställt Tjänsterna från Modigo.
 • Överenskommelsen om Kundens köp av Tjänsterna utgör tillsammans med dessa Allmänna villkor avtalet (Avtalet) mellan Modigo och Kunden beträffande Kundens köp av, och Modigos tillhandahållande av, Tjänsterna. Genom att beställa Tjänsterna anses Kunden ha godtagit dessa Allmänna villkor. Modigo kan komma att ändra dessa Allmänna villkor från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid på Modigos hemsida, modigo.se. Ändringar i villkoren gäller för de Tjänster som påbörjas efter det att den ändrade versionen lagts ut på̊ hemsidan.

 

2.       Tjänsterna

 • Tjänsterna består i psykologiska och psykiatriska tjänster samt att genomföra neuropsykiatriska utredningar och behandlingar.
 • Psykologiska och psykiatriska Tjänster som tillhandahålls är bland annat psykologisk och medicinsk behandling, rådgivning samt föräldrastöd. Tjänsterna utgörs också av neuropsykiatriska utredningar såsom basutredningar och fortsatt utredningar, samt behandlingar av neuropsykiatriska tillstånd.
 • Kunden måste vara minst 18 år för att beställa och nyttja Tjänsterna. Avseende barn under 18 år är det vårdnadshavaren som beställer Tjänsterna för barnets räkning. Personer under 18 år läggs till på vårdnadshavarens konto av vårdnadshavaren.

 

3.       Beställning och avbeställning

 • Tjänsterna beställs genom att Kund vänder sig till Modigo via modigo.se eller per telefon och beställer aktuell Tjänst.
 • Oavsett hur beställning gjorts, får Kunden en Bekräftelse från Modigo. Genom denna Bekräftelse ingås Avtalet mellan Kunden och Modigo (se punkten 1.3). Kunden kan därvid ångra köpet inom 14 dagar från det att Bekräftelsen skapades. Mer information om ångerrätten finns på https://www.hallakonsument.se/lagar/lagen-om-distansavtal-och-avtal-utanfor-affarslokaler/.
 • Ångerrätt gäller dock inte för påbörjade och/eller genomförda samtal, utredningar, remisser till provtagning etc. vilka redan har skickats, samt för påbörjad behandling enligt vad som anges i punkterna 2.1 och 2.2.
 • Avbokning eller ombokning av tid ska ske senast 24 timmar innan bokad tid. Om avbokning sker senare än 24 timmar innan bokad tid samt vid uteblivet besök så debiteras fullt betalt belopp för tjänsten.
 • I de fall en neuropsykiatrisk utredning efter genomfört bedömningssamtal (som är en separat tjänst) avbryts på grund av att kunden uteblir från besök eller av annan orsak utanför Modigos åtaganden och kontroll debiteras 75 % av fullt betalt belopp för tjänsten (75 % av 32 000 kr).
 • Observera att ett drogtest alltid görs som del av en neuropsykiatrisk utredning. Vid positivt provresultat ställs inte diagnos. Det neuropsykiatriska utlåtandet färdigställs utifrån inhämtad information. Fullt betalt belopp debiteras för tjänsten.

4.       Modigos åtaganden

 • Modigo ska leverera Tjänsterna i enlighet med för medicinsk behandling gällande lagar och föreskrifter (såsom bland annat hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), patientsäkerhetslagen (2010:659), patientdatalagen (2008:355), Socialstyrelsens riktlinjer och policys), vetenskap och beprövad erfarenhet, samt god sed på marknaden.
 • Modigo har för Tjänsternas tillhandahållande och därvid utredningar och behandlings utförande, erforderligt utbildad personal med den kompetens och erfarenhet som fordras, såsom legitimerade läkare, psykologer och sjuksköterskor.
 • Modigo har för Tjänsternas utförande erforderliga försäkringar.
 • Modigo är registrerad vårdgivare hos Inspektionen för Vård och Omsorg.

 

5.       Kundens åtaganden

 • Kunden ansvarar för att vid försämring av det behandlade tillståndet, vända sig till allmän vårdinrättning, vårdcentral eller akutmottagning på sjukhus.
 • Kunden ansvarar för att lämna korrekta uppgifter både vad avser kunduppgifter och vad avser vårduppgifter. Vidare ansvarar Kunden för att hålla uppgifterna korrekta och uppdaterade under den tid Tjänsterna tillhandahålls.

 

6.       Priser och betalningsvillkor

 • Tillämpliga priser finns angivna på Modigos hemsida modigo.se.
 • Modigo erbjuder olika betalalternativ via Modigos avtal med finansiella institut. Dessa alternativ presenteras på hemsidan.

 

7.       Force majeure

Om Modigo förhindras fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet på grund av omständigheter som part inte kunnat råda över, såsom blixtnedslag, arbetskonflikt (inklusive strejk och lock-out), pandemi, eldsvåda, ändrade myndighetsbestämmelser, samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av sådana omständigheter, ska detta medföra befrielsegrund som medför befrielse från att tillhandahålla Tjänst, samt befrielse från skadestånd och andra påföljder.

 

8.       Ansvarsbegränsning

 • Modigo ansvarar inte för att Kund lämnar felaktiga uppgifter eller inte håller uppgifter uppdaterade och korrekta, såväl vad avser information om Kunden, som vad avser hälso- och vårdinformation.
 • Modigo baserar sina utlåtanden och råd på de uppgifter som Kunden lämnar, den information som framkommer vid undersökningar och utredningar, samt de prover som tagits. Modigos ansvar för korrekta utlåtanden, råd och behandling förutsätter bland annat att de uppgifter som lämnas överensstämmer med verkligheten och att provsvaren är riktiga.
 • Modigo ansvarar inte för tekniska fel, störningar i eller tillgänglighet till elektroniska och digitala funktioner som eventuellt används. Inte heller för förlust av data, eller indirekt skada.
 • Såvitt inte annat följer av tvingande lag är Modigos inte skyldig att utge någon ersättning för skada som vållas till följd av fel eller försummelse eller avtalsbrott från Modigos sida. Skulle sådan skyldighet ändå föreligga till följd av tvingande lag, är Modigos ansvar begränsat till ett belopp som motsvarar den ersättningen Kunden erlägger för Tjänsterna under ett år, såvida inte annat följer av tvingande lag. Modigo är inte skyldigt att utge viten.

 

9.       Dataskydd

Modigo är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas i samband med förfrågningar och Tjänsterna. Modigo hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), Patientdatalagen, samt Modigo-gruppens gemensamma personuppgiftspolicy.

 

10.  Tillämplig lag och tvister

Svensk rätt tillämpas på dessa Allmänna villkor samt Avtalet i övrigt. Vid tvist med anledning av Avtalet kan Kund vända sig till Allmänna reklamationsnämnden. I övrigt ska tvist avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. För synpunkter på vården kan Kund också vända sig till patientnämnden i aktuell region eller till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

 

_______

 

Dessa Allmänna villkor har antagits av Modigo för Tjänster inom Modigo den 1 januari 2021.